Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divertissement /divertis'mɑ:ɳ/  

  • Danh từ
    tiết mục đệm (giữa hai màn kịch)