Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lái (tàu hỏa) sang đường tàu khác
  shunt a train into a siding
  lái tàu sang đường tránh
  được lái sang đường tránh (tàu hỏa)
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ)
  shunt something (somebody) away (off)
  chuyển(đến một nơi thấp hơn)
  ông ta đã bị chuyển xuống một trong những phòng nhỏ hơn của công ty
  hành lý đã được chuyển dần vào thang máy
  chuyển hướng; lái
  chuyển hướng (lái) câu chuyện sang những đề tài thú vị hơn

  * Các từ tương tự:
  shunted, shunter, shunting