Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được mắc sun, được phân dòng