Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bẻ ghi (ở đường sắt trong mỏ)
    đầu tàu để chuyển đường
    bộ rẽ nhánh (đường dây điện thoại)