Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đường sắt) sự rẽ đường, sự tránh đường
    (điện học) sự mắc mạch sun