Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cẩu thả, tắc trách
  a careless driver
  người lái xe cầu thả
  this is careless workdo it again!
  đấy là một công việc cẩu thả, làm lại đi!
  không quan tâm, không lo lắng
  she's very careless with money
  chị ta khômg quan tâm lắm đến việc tiền nong (tiêu quá nhiều)
  careless charm
  sắc đẹp không trau chuốt, sắc đẹp tự nhiên

  * Các từ tương tự:
  carelessly, carelessness