Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không biết suy nghĩ
    không phản chiếu