Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thận trọng, khinh suất

    * Các từ tương tự:
    imprudently, imprudentness