Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) nốt ban (phát ra trên da)
  I break out (come outin a rash if I eat chocolate
  ăn sô-cô-la là tôi phát ban ngay
  the heat brought her out in a rash
  nóng làm cô ta phát ban lên
  (số ít) (nghĩa bóng) sự xuất hiện đột ngột; sự lan ra đột ngột
  a rash of ugly new house
  sự mọc lên đột ngột của nhiều ngôi nhà mới xấu xí
  sự lan ra một loạt đình công trong công nghiệp thép
  Tính từ
  (-er; -est)
  liều; bốc; thiếu suy nghĩ
  đừng có bốc mà hứa liều nhé

  * Các từ tương tự:
  rasher, rashly, rashness