Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dermatitis /dɜ:mə'taitis/  

  • Danh từ
    (y học)
    viêm da