Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tràng, chuỗi
  a succession of disasters
  một chuỗi tai họa
  a succession of wet days
  một chuỗi ngày ẩm ướt
  sự kế tiếp, sự liên tiếp, sự tiếp nối
  the succession of the seasons
  sự tiếp nối các mùa
  sự kế vị, sự thừa kế
  who is first in succession to the throne?
  ai là người đầu tiên kế vị ngôi vua
  in succession
  liên tiếp
  three victories in [quick] succession
  ba thắng lợi liên tiếp

  * Các từ tương tự:
  successional, successionally