Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmission /trænz'mi∫n/  

 • Danh từ
  sự truyền
  transmission of disease
  sự truyền bệnh
  transmission of news
  sự truyền tin
  sự truyền thanh, sự truyền hình; buổi truyền thanh, buổi truyền hình
  bộ truyền động (ở xe cộ)

  * Các từ tương tự:
  Transmission mechanism