Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tàu bè, đội tàu (của một nước hay ở một hải cảng)
  the canal is now open to shipping
  con kênh giờ đây đã mở cho thông thương tàu bè
  the shipping forecast
  sự dự báo thời tiết biển
  sự chở hàng bằng tàu thủy
  the shipping of oil from the Middle East
  sự chở dầu hỏa từ Trung Đông

  * Các từ tương tự:
  shipping trade, shipping-agent, shipping-articles, shipping-bill, shipping-master, shipping-office