Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền lớn, tàu
  tàu vượt đại dương
  bình, chậu, lọ, thùng (dùng chứa chất lỏng)
  (sinh vật) ống, mạch
  mạch máu