Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàng hóa chuyên chở
  send goods by air freight
  gửi hàng bằng đường hàng không
  Động từ
  chuyên chở (hàng hóa)
  freight something with something
  chất hàng lên (tàu…)
  một chiếc xà lan chất đầy chuối

  * Các từ tương tự:
  freight car, freight house, freight train, freight-agent, freightage, freighter, freightliner