Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consignment /kən'sainmənt/  

 • Danh từ
  sự ký gửi
  hàng ký gửi
  on consignment
  ký gửi (hàng bán xong mới thanh toán)

  * Các từ tương tự:
  consignment note