Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consignment note /kən'sainmənt nəʊt/  

  • phiếu gửi hàng