Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipment /'∫i:pmənt/  

 • Danh từ
  sự chất hàng lên tàu thủy
  sự chuyên chở hàng (bằng bất cứ phương tiện nào)
  safe shipment by air
  sự chuyên chở hàng an toàn bằng máy bay
  hàng chuyên chở
  a shipment of grain for West Africa
  một chuyến hàng mễ cốc tới Tây Phi