Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều cargos, cargoes)
    chuyến hàng (trên tàu thủy, máy bay)
    a cargo boat
    tàu chở hàng