Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

merchandise /'mɜ:t∫əndaiz/  

 • Danh từ
  hàng hoá
  Động từ
  buôn bán (hàng hoá);đẩy mạnh việc bán hàng hoá
  chúng tôi đẩy mạnh việc bán mặt hàng nội thất bằng cách quảng cáo trên báo

  * Các từ tương tự:
  merchandiser