Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ghim kẹp (để đóng một số tờ giấy lại với nhau)
  đinh kẹp (đóng vào gỗ… để giữ nguyên chỗ một dây điện…)
  Động từ
  đóng bằng ghim kẹp
  giữ bằng đinh kẹp
  Tính từ
  chính, chủ yếu
  the staple product of a country
  sản phẩm chính của một nước
  rice is the staple diet in many Asian countries
  cơm là món ăn hàng ngày chủ yếu của dân nhiều nước châu Á
  Danh từ
  (thường số nhiều) sản phẩm chủ yếu, hàng hóa chủ yếu
  bông là một trong các hàng hóa chủ yếu của Ai Cập
  món chủ yếu, món chính (trong bữa ăn…)
  bánh mì, khoai tây và những món chủ yếu khác tiếp tục tăng giá
  thời tiết là đề tài chính trong cuộc nói chuyện của họ

  * Các từ tương tự:
  stapler