Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thiết yếu; cốt yếu; cơ bản
  we can live without clothesbut food and drink are essential
  ta có thể sống mà không có quần áo, nhưng thức ăn cái uống là thiết yếu
  what is the essential theme of the play?
  chủ đề cơ bản của vở kịch là gì?
  Danh từ
  điều thiết yếu, điều cốt yếu; điểm cơ bản
  a knowledge of French is an absolute essential
  biết tiếng Pháp là điều tuyệt đối cốt yếu
  những điểm cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh

  * Các từ tương tự:
  essential oil, essentialism, essentialist, essentiality, essentially