Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bản chất, tính chủ yếu, tính cốt yếu