Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  mãnh liệt, như sức mạnh thiên nhiên
  the elemental fury of the storm
  cơn thịnh nộ mãnh liệt của trận bão
  cốt yếu, cơ bản
  an elemental truth
  một sự thật cơ bản

  * Các từ tương tự:
  elementally