Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrinsic /in'trinsik/ /in'trinzik/  

 • Tính từ
  [thuộc] bản chất; bên trong
  the intrinsic value of a coin
  giá trị thực của một đồng tiền kim loại (giá trị của lượng kim loại dùng làm nên đồng tiền đó)
  a man's intrinsic worth
  giá trị thực chất của một người đàn ông (như tính chất thực lòng, lòng can đảm… chứ không phải tài sản của ông ta)

  * Các từ tương tự:
  intrinsic(al), intrinsical, intrinsically