Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bẩm sinh
    an inborn talent
    tài bẩm sinh