Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bẩm sinh
  cùng sinh ra, sinh đồng thời
  (sinh vật học) hợp sinh

  * Các từ tương tự:
  connately, connateness