Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-seated /di:p'si:tid/  

  • Tính từ
    (như deep-rooted)
    ăn sâu, sâu