Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-rooted /,di:p'ru:tid/  

  • Tính từ
    ăn sâu, sâu
    deep-rooted prejudice
    thành kiến ăn sâu