Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bẩm sinh
    lai cùng dòng
    mũi dài ở những con chó này là một đặc điểm do lai cùng dòng mà có