Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instinctive /in'stiηktiv/  

 • Tính từ
  theo bản năng
  an instinctive reaction
  một phản ứng theo bản năng

  * Các từ tương tự:
  instinctively