Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ăn sâu vào
  ingrained prejudices
  thành kiến ăn sâu
  deeply ingrained dirt
  vết bẩn đã ăn sâu vào