Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bẩm sinh
  innate beauty
  sắc đẹp bẩm sinh

  * Các từ tương tự:
  innately, innateness