Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congenital /kəndʒenitl/  

 • Tính từ
  bẩm sinh
  congenital blindness
  tật mù bẩm sinh
  congenital syphilitic
  người bị bệnh giang mai bẩm sinh

  * Các từ tương tự:
  congenitality, congenitally