Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hereditary /hi'reditri/  

 • Tính từ
  di truyền, cha truyền con nối
  hereditary beliefs
  tín ngưỡng cha truyền con nối
  the disease is hereditary
  bệnh này là một bệnh di truyền
  kế truyền
  a hereditary ruler
  một kẻ thống trị kế truyền