Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmissible /trænz'misəbl/  

  • Tính từ
    có thể chuyển giao, có thể truyền được
    heat is transmissible through iron
    nhiệt có thể truyền được qua sắt
    một vài đặc điểm của cha mẹ có thể truyền sang con cái