Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atavistic /,ætə'vistik/  

  • Tính từ
    (sinh vật)
    lại tổ

    * Các từ tương tự:
    atavistically