Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancestral /æn'sestrəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] tổ tiên; do tổ tiên để lại
  her ancestral home
  nhà do tổ tiên để lại cho bà ta

  * Các từ tương tự:
  ancestrally