Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transferable /træns'fɜ:rəbl/  

  • Tính từ
    có thể chuyển nhượng (vé tàu xe)

    * Các từ tương tự:
    Transferable rouble