Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genetic /dʒi'netik/  

 • Tính từ
  (sinh vật)
  [thuộc] gen; [thuộc] di truyền học
  genetic information
  thông tin di truyền học

  * Các từ tương tự:
  genetic algorithm, genetic code, genetic engineering, genetic(al), genetically, geneticist, genetics