Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genetics /dʒi'netiks/  

  • Danh từ
    nhà di truyền học