Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genetic engineering /dʒi,netik ,endʒɪ'nɪərɪŋ/  

  • kỹ thuật di truyền