Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genetically /dʒi'netikəli/  

  • Phó từ
    về mặt di truyền học