Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

geneticist /dʒi'netisist/  

  • Danh từ
    nhà di truyền học