Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heritable /'heritəbl/  

  • Tính từ
    có thể thừa kế (tài sản)
    có tư cách thừa kế (người)