Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inheritable /in'heritəbl/  

  • Tính từ
    có thể thừa hưởng, có thể thừa kế