Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được thừa hưởng, được kế tục