Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thừa kế

    * Các từ tương tự:
    heir apparent, heir apparent, heir presumptive, heir-at-law, heir-at-low, heirdom, heiress, heirless, heirloom