Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inherent /in'hiərənt/ /in'herənt/  

 • Tính từ
  gắn liền với, vốn có
  the power inherent in the office of the president
  quyền lực gắn liền với chức vị tổng thống

  * Các từ tương tự:
  inherently