Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ (indwelt)
    ở trong, nằm trong (nguyên lý, động lực...)

    * Các từ tương tự:
    indweller